انتصابات جدید در سازمان پاركها وفضاي سبز یزد

انتصابات جدید در سازمان پاركها وفضاي سبز یزد
 به گزارش روابط عمومی سازمان پاركهاوفضاي سبزیزدمهندس محمد صفدرپور طی احکامی مهندس سيد احمد زرگرچي رابه عنوان مسوول فضاي سبز منطقه دو ، مهندس محمدحسن منصوري زاده را به سمت مسوول زيباسازي ومهندس علي زارع به عنوان مسوول پيگيري طرحهاي عمراني پاركهاوهمچنين مسوول فضاهاي سبز وجنگل كاريهاي محدوده شهريزد منصوب نمود.
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز يزد