اهدا نهال به شهروندان

اهدا نهال به شهروندان
مرشدی مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز دراین زمینه تصریح کرد این نهالها بیشتر از انواع سرو ،کاج واقاقیا بوده است که درمحل پارک شهر شادی بین علاقمندان به کاشت نهال وطبیعت توزیع گردید.
روابط عمومی سازمان پارکها وفضا ی سبز