برگزاري جلسه هم انديشي فضاي سبز

برگزاري جلسه هم انديشي فضاي سبز
باتوجه به اهميت فضاي سبز بوي‍ژه از جنبه هاي زيست محيطي ،اجتماعي رواني وزيبايي وهمچنين ارزش آن درتعديل آب وهوا كارشناسان فضا ي سبز با هم انديشي راهكارهاي مديريت صحيح وافزايش درآمد ها را بررسي ودرپايان بااين هدف كه پاركها وفضاهاي سبز بايد محلي مناسب براي گذران اوقات فراغت شهروندان باشدنتايج جلسه را انعكاس تاباحمايت جدي وجلب مشاركتهاي خصوصي بتوانيم گام موثري دربهبود فقضا ي سبز برداريم .