برگزاری مراسم روززن دربوستان طوبی

برگزاری مراسم روززن دربوستان طوبی
دراین مراسم که باحضور پرسنل زن سازمان وهمچنین همسران پرسنل سازمان درمحل بوستان طوبی برگزارشد پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم مرشدی مدیرعامل سازمان با بیان نقش واهمیت زنان درشادابی وایجاد روحیه جهت فعالیت بهتر ومفید تر درجامعه از تلاش وزحمات آنان تشکر وقدردانی کرد.
درادامه باانجام مدیحه سرایی یاد این روز بزرگ گرامی داشته شد ودرپایان هدایایی به رسم یادبود به ایشان اهداشد.
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز