برگزاری مراسم روز درختکاری

برگزاری مراسم روز درختکاری

دراین مراسم شهرداریزد ضمن قدردانی از حضور دانش آموزان ومسوولین دراین مراسم درخت ودرختکاری ونگهداری فضای سبز رامهم عنوان کرد وآن را یکی از مسائلی که باآینده ما ارتباط مستقیم دارد برشمرد .

پس ازآن صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها نیز باتشکر وقدرددانی از حضور مسوولین از توجه ویژه آنها به مقوله فضای سبز قدردانی کرد

و درادامه این مراسم با دانش آموزان و مسولین شهری به غرس نهال ازقبیل خرزهره ،کاج وسرودرمحل پرداختند.

روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز