برگزار ی مراسم روز درختکاری

برگزار ی مراسم روز درختکاری
دراین مراسم که باهمکاری سازمان پارکها وفضای سبزوکمیته بانوان شهرداری یزد برگزارگردید خانم عبدالحسین زاده مشاور استانداردراموربانوان،خانم وزیری عضو شورای شهریزد ،خانم منصوری مشاورافتخاری شهرداری یزددراموربانوان ،مدیر عامل سازمان پارکها وفضا ی سبز وجمعی از بانوان شاغل در شهرداری وسازمانهای وابسته حضور داشتند .
دراین مراسم خانم منصوری مشاورافتخاری شهرداری یزد دراموربانوان درخصوص اهمیت فضای سبز وارتقای فرهنگ کاشت نهال ونگهداری وتوسعه آن مطالبی را بیان کردند .
درادامه مر شدی مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز ضمن گرامیداشت روز 15 اسفند وروز درختکاری خلاصه ای از عملکرد سازمان رادرچند ماهه اخیر ارائه وافزودند درروز 15 اسفند حدود 7000 اصله نهال اعم از درخت ودرختچه توسط سازمان پارکها وفضای سبز غرس گردیده است که بیشتر آنها درمیدان امام علی ومنطقه امامشهربوده است ودرپایان تعدادی نهال توسط مسوولین غرس گردید %
روابط عمومی سازمان پارکهاوفضای سبز