بهره برداری تعدادی از پروژه های سازمان

بهره برداری تعدادی از پروژه های سازمان
 به گفته مرشدی مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز این پروژ ه هاشامل بهره برداری از طرح نهالستان بزرگ فضای سبز ،میدان شهدای محراب میدان 52 متری امامشهر پارک وحدت امامشهر وادامه طرح جداسازی آب شبکه از آب خام میباشد که درایام مبارک دهه فجر انلاب انشاا.00 آماده وبه بهره برداری می رسد