به مناسبت روز معلم از تعدادي از معلمان تقديرشد

به مناسبت روز معلم از تعدادي از معلمان تقديرشد

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری یزد به مناسبت گراميداشت روز وهفته معلم از تعدادي از معلمان تقدير وتشكر صورت گرفت .

درمراسمي كه به همين مناسبت با شركت تعدادي از مسوولان آموش وپرورش ومديرعامل سازمان پاركها وفضاي سبز ومسوولان اين سازمان برگزارگرديدمهندس صفدرپور باحضور دردبستان دخترانه سمانه ضمن تبريك اين روز بزرگ وقدرداني  از زحمات اين قشر زحمتكش به نقش كسب علم ودانش درزندگي وآينده خودوكشور پرداخت ودرادامه نيز به اهميت فضاي سبز درزندگي شهري ونكاتي را جهت حفظ ونگهداري از آن يادآور شد.

درادامه نيز با اهداي گل ازتعدادي از معلمان به نمايندگي از تمامي معلمان زحمتكش از آنها قدرداني شد.

روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز