به ژاپنی

به ژاپنی
درختچه ای است بارشد متوسط ،خزان کننده وکوتاه ،باگلهای قرمز مایل به صورتی که از اوایل بهار شروع وحدود یکماه دواتم دارد .مناسب برای بلوارها وپارکها
نیاز ها : خاک معمولی ،بانیاز آبی متوسط ،مکان آفتابی بیا نیمه سایه ،مقاوم به سرما ،آب وهوای معتدل

ازدیاد : به وسیله بذر وقلمه