تاریخچه سازمان

تاریخچه سازمان

تاریخچه تشکیل سازمان پارکها وفضای سبز شهريزد


 

سازمان پارکها وفضای سبز شهریزد درسال 1370 بادوهدف عمده حفظ وتوسعه فضای سبز وبمنظور برنامه ریزی صحیح واصولی بابکارگیری نیروهای کارشناس تشکیل گردید، لذا از آنجا که رسیدن به نتایج مطلوب مستلزم استفاده از تخصص وتجارب بدست آمده علمی وعملی درامورفضای سبزمی باشد دراین راستا باحمایت مسئولین ذیربط سازمان پارکها وفضای سبزوبراساس رهنمودها وراهکارهای شورا وهیئت مدیره سازمان توانست موجودیت مستقل خودرا اعلام ومشغول به فعالیت شود . باتوجه به مساحت وجمعیت شهر یزد فضای سبز شامل پارکها ،میادین ،رفیوژها ونوارهای سبز یکی بعد از دیگری احداث وباکاشت گونه های گیاه توسعه صورت گرفت که باعنایت به شرایط اقلیمی ،آلودگیهای زیست محیطی ،رشد تکنولوژی ،صنعت وجمعیت ضرورت افزایش سرانه فضای سبز بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. این سازمان بمنظور توسعه پایدار دررسیدن به اهداف اصلی وباعنایت به سیاستهای دولت در زمینه استفاده از بخش خصوصی توانسته باتوان واندیشه بیشتر وبهتر نسبت به نگهداری بهینه فضای سبز اقدام نماید . سرانه فضای سبز شهر یزد باجمعیت تقریبی430.000 نفر درحال حاضر12/09 متر مربع به ازای هرنفر شهروند یزدی میباشد که باتوجه به استانداردهای فضای سبز این عدد حداقل بایستی به 15مترمربع افزایش یابد.