تبليغات متحرك

تبليغات متحرك

 امام على عليه السلام :خالص گردانيدن عمل، سخت تر از خود عمل است و پاك كردن نيت از فساد و ناخالصى براى عمل كنندگان، از جهاد طولانى دشوارتر است .