تقدیر از پرسنل سازمان پارکها وفضای سبز

تقدیر از پرسنل سازمان پارکها وفضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز درمراسمی که باحضور خانم دکترحیدری عضو محترم شورای اسلامی شهریزد ،شهردارومعاونت خدمات شهری شهرداریزدبرگزار گردید  از پرسنل سازمان پارکها وفضای سبز قدردانی شد.

دراین مراسم پس ازتلاوت آیاتی از قرآن کریم ابتدا مرشدی مدیر عامل سازمان پس خوش آمد گویی به میهمانان حاضر درمراسم از زحمات یکساله پرسنل زحمتکش سازمان قدردانی و هرگونه موفقیت سازمان رامرهون زحمات بی دریغ کارگران وپرسنل سازمان دانست وی درادامه همچنین از حمایتهای بی دریغ شهرداریزد وتوجه ایشان به فضای سبز وسازمان تشکرودرپایان بااهدای گل ولوح تقدیر وهدیه از پرسنل سازمان قدردانی گردید.

                                         
                      
                                                                  روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز