توزیع نهال بمناسبت روزدرختکاری

توزیع نهال بمناسبت روزدرختکاری

مرشدی مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز بااعلام این مطلب یادآورشداین سازمان ازابتدای فصل نهالکاری تاکنون وخصوصا هفته منابع طبیعی وروز درختکاری تعداد 10 هزار اصله نهال رابین شهروندان توزیع نموده است.

وی درادامه افزودعلاوه برتوزیع نهال سازمان پارکهادرصورت اشخاص وهمچنین مدارس شهرستا ن نسبت به توزیع گلدان گل وگونه های مختلف گیاهی نیز اقدام نموده است .البته دراین رابطه کمبودهایی نیز بوده است که انشاالله باتخصیص اعتبار لازم درآینده به صورت شایسته تر جوابگوی مردم باشیم .

                                                                    روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز