تولید وتکثیر

تولید وتکثیر

تولید وتکثیر

باتوجه به نیازولزوم استفاده ازگلهای فصلی ودرختچه های زینتی درفضای سبز شهری به منظور ایجاد تنوع درپوشش گیاهی چشم انداززیباتردرفضای سبزمیادین،پارکها و.... ودرراستای تولید قسمتی از گل وگیاه مورد نیازو.... این سازمان درحد امکانات موجود اقدام به تولیدگل وگیاه نموده است .