جابجايي درختان به روش روتبال

جابجايي درختان به روش روتبال
مهندس صفدرپور مدير عامل سازمان پاركها وفضاي سبزتصريح كرد روت بال به عمليات جاجايي درختان از يك نقطه به نقطه ديگر بدون آسيب رسيدن به درخت مي باشد كه به دليل ضرورت انجام پروژه عمراني اصلاح ترافيكي تقاطع چهارراه فضاي سبز وتبديل آن به ميدان ،تعدادي از درختان پاركهاي دانشجو وشهداكه اكثراًداراي قدمت بيش از 30 سال مي باشندبه محل مناسبي درپارك شهدا انتقال داده مي شوند.
وي اضافه كردروش نوين روت بال بمنظور جلوگيري از تخريب فضاي سبز باتوجه به ارزش درختان درشهر كويري يزد وقطع درختان چندين ساله درمكانهايي كه پروژه هاي  عمراني ضرورت داردبسيار كارساز مي باشد
وي همچنين تصريح كرد اين پروژه باهزينه اي بالغ بر 740 ميليون ريال وبه برروي حدود 300 اصله درخت از گونه هاي نارون ،عرعر،سنجد تلخ وكاج توسط شركت نخلستان هميشه سبز و با دوماه نگهداري توسط اين شركت انجام مي پذيرد.
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز