جلسه هم اندیشی جهت بازپیرایی میدان شهید بهشتی

جلسه هم اندیشی جهت بازپیرایی میدان شهید بهشتی