خسارت سرماي بي سابقه دراستان به فضاي سبز شهريزد

خسارت سرماي بي سابقه دراستان به فضاي سبز شهريزد

به گزارش روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبزيزد در پي سرماي بي سابقه درسطح استان وبخصوص شهريزد فضاي سبز شهري وتاسيسات آن نيز دچار آسيب هاي زيادي از جمله سرمازدگي وشكست شاخه درختان گرديده كه ميزان اين خسارت 2ميليارد ريال برآورد ميگردد.

مرشدي مديرعامل سازمان پاركها وفضاي سبز بااشاره به اينكه برخي درختان وگلكاريها به علت سرما 40 تا 60 درصد خسارت ديده اند اضافه كرد گزارش نهايي پس از بيداري درختان ودراسفند ماه مشخص واعلام خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد همچنين باتوجه به لزوم نمك پاشي سطح معابر شهري جهت جلوگيري از يخ زدگي سطح خيابانها كه توسط شهرداري انجام گرفت ،باذوب شدن تدريجي برفها كه آب حاصل از آن مستقيما وارد جداول خيابانها شده نيزباعث بروز خسارت به درختان ميشودكه ميزان خسارت حاصل از آن به مرور زمان مشخص خواهد شد .

                                                      روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز