دعوتنامه شرکت درمزايده عمومي (مرحله دوم ) 2

دعوتنامه شرکت درمزايده عمومي (مرحله دوم ) 2
آگهی مزایده عمومی ( مرحله دوم )
      سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد درنظر دارد نسبت به اجاره غرفه در پارکها اقدام نماید لذا از علاقمندان دعوت میشود حداکثر 10 روز پس ازچاپ آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به سازمان پارکها واقعدر بلواردانشجو پارک شهرشادی یا به سایت سازمان به آدرس:www.yazdparks. irمراجعه نمایید.
تلفن تماس : 8254722 – 8257722 - 0351
                                 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد