دم موشی

دم موشی
درختچه ای است بارشد متوسط ،خزان کننده که ارتفاع آن 3-5  مترمی باشد باتاج پهن ،دارای گلهای بنفش سفید وصورتی رنگ که دراوایل مرداد که اوایل مرداد ماه ظاهرمی شوند وتااواخر مهرماه دوام دارند ،مناسب برای پارکها ،بلوارها ومیادین .
نیازها : خاکهای غنی از مواد غذایی ،بانیاز آبی متوسط،مکان آفتابی ومحفوظ از باد ،آب وهوای معتدل

ازدیاد :به وسیله بذر،قلمه سبز وخوابانیدن شاخه