ساماندهي اشجارپارك وحشي بافقي

ساماندهي اشجارپارك وحشي بافقي
مهندس منصوري زاده مسوول فضاي سبز منطقه دودراين خصوص اظهاركردسازمان پاركها وفضاي سبز  ساماندهي اشجار پارك وحشي بافقي واقع درخيابان مهدي (عج) بامساحت بالغ بر 30000 مترمربع رااز ابتداي تيرماه سالجاري دردستوركارقرارداده است .
وي اضافه كرد اين پارك كه از مجموعه هاي قديمي شهريزد و دربافت تاريخي شهر قراردارد غالب اشجارآن كاج تهران ونارون مي باشد اشجار موجود درپي گذشت ساليان زياددچارخشكيدگي سرشاخه هاشده كه نياز به هرس وآفت زدايي دارندلذا فضاي سبز منطقه دو نسبت به ساماندهي اين گونه ها درپارك اقدام نمايد وانشاا... تاپايان تيرماه آن رابه اتمام مي رساند.
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز