ساماندهي پاركهاي محله

ساماندهي پاركهاي محله

با توجه به اهميت پاركها در بهبود محيط زيست وتعديل آب وهواو همچنين محلي براي گذران اوقات فراغت سازمان پاركهابراساس درخواستها اقدام به ساماندهي پاركهاي محله اي امام شهر وشهرك دانشگاه وبافت تاريخي نمود