ساماندهی باغچه های سطح شهر

ساماندهی باغچه های سطح شهر
آقای مهندس صفدرپور سرپرست سازمان پارکهاوفضای سبزشهرداری یزد دراین باره گفت از تاریخ 29 شهریور ماه سالجاری کار ساماندهی حذف پاجوشها وعلفهای هرز بلوارها ،میادین ومثلثیهای سطح شهر دردستور قرارگرفت وتا12مهرماه حدود 120 هزارمترمربع از باغچه های سطح شهر از جمله دوسمت خیابان مطهری،رفیوژمیانی بلوار 17شهریور،رفیوژمیانی بلوارولیعصر(عج)امامشهر،بلوارشهیدصدوقی،بلوارآیت ا000 طالقانی،بلوارشهیدبهشتی،بلوارشهیدباهنر،بلوارجهاد،رفیوژمیانی بلوارشهیدان انتظاری،نوار سبز استاد احمدآرام ،حاشیه بلوارگلستان غربی آزادشهرو...... ساماندهی وحذف پاجوشها وعلفهای هرزآن صورت گرفته است وی همچنین افزود کارساماندهی وحذف علفهای هرز فضای سبز سطح شهرطی چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت .
                                                                   روابط عمومی سازمان پارکها وفضا ی سبز یزد