ساماندهی و به روز رسانی پرونده های پرسنل شرکتی

ساماندهی و به روز رسانی پرونده های پرسنل شرکتی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز عملیات ساماندهی و به روز رسانی پرونده های پرسنل شرکتی و نیز مکانیزه شدن سیستم حقوق ودستمزد این سازمان انجام گردید.

مهندس صفدرپور رئیس سازمان با اشاره به تجمیع اطلاعات  و تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه سوابق پرسنل شرکتی سازمان گفت: تا قبل از این  حقوق و دستمزد پرسنل شرکتی بصورت دستی انجام می گرفت که با راه اندازی این سیستم، اطلاعات جامع پرسنل مزبور از قبیل تشکیل پرونده ، نام نویسی ، تکمیل مدارک و اخذ مستنداتی از قبیل گواهی سلامت، سوابق بیمه، محل و نوع خدمت و ... جمع آوری گردید و از این پس حقوق ودستمزد پرسنل مزبور بصورت مکانیزه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: فرایند ساماندهی و به روزرسانی پرونده های 340 نفر از پرسنل مربوطه بالغ بر 260 نفر ساعت و درمدت ده روز کاری انجام شده است .