ساماندهی پارک باغملی

ساماندهی پارک باغملی
به گفته مهندس کاشفی مسوول فضای سبز منطقه یک ،عملیات ساماندهی پارک باغملی شامل هرس درختان پارک،خاکریزی ،کندوکوب باغچه ها ،کوددهی ،چمنکاری وگلکاری که از نیمه آبانماه سالجاری آغاز شده بود دراوایل آذرماه به اتمام رسید .
                                                                  روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز