ساماندهی پارک وحدت امامشهر

ساماندهی پارک وحدت امامشهر
مهندس کاشفی مسوول فضای سبز منطقه یک دراین رابطه تصریح کرد عملیات ساماندهی پارک مذکور شامل هرس وسربرداری ،خاکبرداری ،خاکریزی چمنکاری وترونکاری از تاریخ 16/11/87 آغاز وهم اکنون به بهره برداری رسیده است.
وی اضافه کرد درپارک مذکور مقدار2500 مترمربع چمنکاری و20 مترمکعب خاکبرداری و10 مترمکعب خاکریزی صورت گرفته است %
روابط عمومی سازمان پارکها وفضا ی سبز