ساماندهی کلی پارک ملت امام شهر

ساماندهی کلی پارک ملت امام شهر
مهندس کاشفی  مسوول فضای سبز منطقه یک دراین باره گفت: کار ساماندهی پارک ملت امام شهر از نیمه دوم آبان ماه آغاز شده وتاکنون اقداماتی از قبیل لوله گذاری به منظور بهبود وضعیت آبیاری ،خاکبرداری ،خاکریزی ،هرس درختان موجود وکاشت ترون وچمنکاری پارک صورت گرفتهر همچنین با هماهنگی های صورت گرفته توسط سازمان پارکها مرمت وبازسازی باغچه های پارک ،ساخت آبخوری ونصب یک مجموعه بازی پلی اتیلن درپارک انجام شده است .

روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز