سخن

سخن

 

... دوست را با فروتنی٬ دشمن را با احتیاط و عموم مردم را با خوش رویی همراهی و معاشرت کن. امام رضا (ع)