سرزنی چمن

سرزنی چمن

سرزنی چمن

از موارد بسیارمهم درنگهداری چمن علاوه برکود پاشی ،سمپاشی ومبارزه با علفهای هرز ،کوتاه نمودن بموقع آن است که این عمل علاوه برایجاد زیبایی ، درپنجه زنی ،رشد ریشه وتراکم بوته درمترمربع موثر میباشدلذاسازمان پارکها وفضای سبز باکوتاه نمودن چمنهای سطح شهراقدام ،که این عملیات بادستگاه چمن زن موتوری ودرسطحی وسیع صورت می گیرد.