شروع عملیات هرس درختان سطح شهر

شروع عملیات هرس درختان سطح شهر

به گفته مهندس صفدرپور سرپرست سازمان پارکها وفضای سبز هرس وسربردار ی درختان سطح شهر بمنظور جوان سازی درختان ،افزایش زیبایی بصری وحذف شاخه های آلوده به آفات وبیماریها وهمچنین حذف شاخه های مزاحم برای شهروندان از ابتدای دیماه سالجاری دردستورکارسازمان قرارگرفته است .

وی اضافه کرد از ابتدای شروع عملیات هرس تاکنون تعداد 1500 اصله از درختان مسیرهای بلوارصدوقی از میدان آزادی تامیدان همافر،از میدان آزادی تاتقاطع مهدیه و ومحدوده پل تقوی اقدام نموده است.
سرپرست سازمان پارکها وفضای سبز همچنین تصریح کرد: سازمان پارکها وفضای سبز کارهرس وسربرداری درختان رادرمسیرهای بلوارهای دانشجو ،باهنر،پاکنژاد(از چهارراه معلم تا سه راه حکیمیان) ،17 شهریور، امامزاده ،خیابانهای انقلاب ، ایرانشهر،سلمان و.... ادامه خواهدیافت.
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز