شناخت گیاهان

شناخت گیاهان
بنفشه

گیاهی ا ست ازخانواده violaceae:بانام علمی viola tricolor   ونام انگلیسی pancy

به ارتفاع 20-15 سانتیمتر باپنج گلبرگ غیر متساوی وتنوع رنگی زیاد، این گیاه فصلی زیبا که به علت زمان گلریزان وزیبایی گلها همواره مورد توجه متولیان امر فضای سبز بوده ،مقاوم به سرماست ودرجه حرارت بالا وطول روز بلند باعث کاهش کیفیت گل های آن میشود به این ترتیب که درجه حرارت بالا باعث بلند شدن فاصله میانگره ها ودرنتیجه رشد سریع بوته ای بنفشه میگردد .درحالی که کاهش گلدهی ،رشد ضعیف وگل های ریز تر را درپی خواهد داشت .درجه حرارت پایین باعث انگیزش گلدهی دربنفشه گردیده واز طرفی باعث تولید گلهای درشت دراین گیاه خواهد شد.برای تولیدجوانه های گل بیشتر،لازم است که بطور مرتب گل های خشکیده بوته حذف گردند.این گیاه به تنش های رطوبتی حساسیت زیادی داردلازم است آبیاری منظمی درموردآن انجام میگردد.

استفاده ازکود های مایع دربهار نیز به تقویت بوته آن کمک زیادی می کند.ضمن اینکه به خاک سبک وغنی با PH6-5/5 نیاز داردوPHبالاتر از 5/6ممکن است برگ هارادچارکلروز نماید.

ازدیاد:

بنفشه بیشتر از طریق بذر تکثیر می گردد .از دیدگاه گلکاران ،بذرهای کهنه بنفشه قدرت جوانه زنی بهتری داردند .باتوجه به اینکه بذرهای بنفشه درتخمدان به طورکامل نمی رسند،گلکاران پس ازبذرگیری ،بذرهارابه مدت یک یادوسال درمحیط انبار ،دوراز رطوبت نگهداری می کنند وپس از این مدت اقدام به کشت بذر می نمایند (جوانه زنی بذر ها درتاریکی صورت می گیرد .)


کاشت بذرنسل اول بنفشه همواره گل هایی باکیفیت بالا (از نظر رنگ واندازه )تولید می کند.اما درصورت استفاده از بذر نسلهای دوم وسوم ،کیفیت گل ها به شدت تحت تاثیر قرارمی گیرد .گلدهی:

گونه های زودرس:دردومرحله گل می دهند. مرحله اول درپائیزومرحله دوم دراوایل بهار،که گلدهی تاماه خردادادامه دارد .

گونه های دیررس :دریک مرحله واز اردیبهشت تامرداد ،گل می دهد .

سنبل:سمبل نوروز

گیاهی است از خانواده liliaceaeبانام علمی Hiacynthus orientalis ونام انگلیسی Hyacinth

باساقه گل دهنده توخالی وگل آذین خوشه ای متراکم که گلچه های آن از 6 بخش هم اندازه ویک لوله تشکیل شده اند .ارتفاع گیاه حاوی گل تا 25 سانتیمتر می رسد وطول گلچه ها2تا3 سانتیمتر است .

سنبل گیاهی است که درصورت کشت صحیح مقاومت بالایی نسبت به شرایط اقلیمی ،از خود نشان می دهد .روز خنثی است وحتی درتاریکی مطلق هم گل می دهد .نیاز به خاک لوم شنی سبک و7-6- PH دارد .درزمان کاشت ،باید دقت شود که فاصله طبق پیاز تاسطح خاک حدود 12 سانتیمتر باشد .

ازدیاد :

علاوه برپیاز از طریق ،قلمه برگی وفلسی ،کشت بافت ونیز بذر ،قابل تکثیر است .همانطور که میدانید ازدیاد جنسی به منظور تولید ارقام جدید صورت میگیرد که دراین روش معمولا تولید گل 6-4 سال بطول می انجامد .پیاز های سنبل علاوه برگلدان وکشت گلخانه ای درون آب هم میتوان پرورش داد که دراین حالت باید دقت شود ،فقط طبق پیاز درون آب قرار گیرد .برای جلوگیری از پوسیدگی پیاز ها می توان پو درذغال درون آب حل گردد .برای اینکه رشد ریشه ای پیاز قبل از گلدهی به طور کامل انجام شود ،پیاز ها رادراین حالت ،درمحیط تاریک قرار می دهند .

تولید گل آذین درشت وباکیفیت  ،تاحدزیادی تحت تاثیر اندازه پیاز است .بطوریکه هرچه پیاز بزرگتر باشد گل اذین حاصل از آن نیز قوی ترخواهد بود.هرچند که سن پیاز هم دراین امر بی تاثیر نیست وبهترین زمان برای گلدهی ،سن 2تا3 سالگی پیازهاست .

 
 کاشت پیاز بسته به شرایط اقلیمی دراوایل پاییز انجام میشود .گلدهی به طور طبیعی دراواخرفروردین تااواسط خرداد صورت می گیرد ،پس از آن بخش های هوایی گیاه شروع به پیر شدن می کنند ،زمان برداشت پیازها جهت انبار وکاشت در سال آینده اواخر بهار تااوایل تابستان است .پیاز ها درانبار درشرایط محیطی خاص وبدون اتیلن نگهداری می شوند برای پیش رس کردن سنبل وگلدهی دراوایل بهار ،پیاز راتحت تیمارهای حرارتی ویژه قرار میدهند .به این ترتیب تا 9 هفته دردمای 25 تا 28 درجه سانتیگراد نگهداری می شوند وپس از آن دما به حدود 17 درجه سانتیگراد کاهش می یابد .دراین شرایط انگیزش درپیاز اتفاق افتاده وگلدهی درزمان مورد نظر صورت می گیرد .

بدنیست بدانید که هلند بادارا بودن حدود 718 هکتار سطح زیر کشت ،بزرگترین تولید کننده سنبل درجهان است .پس از آن کشورهای فرانسه وژاپن نیز از تولید کنندگان مطرح سنبل می باشند .

شب بو
خانواده Brassicaceae بانام علمی Matiola spp       ونام انگلیسی Matila

به نام شب بو دونوع گونه گیاهی متفاوت ازاین خانواده وجود دارد که یکی شب بو زرد ویاگل خیری بانام علمیCheiranthus   cheiri ودیگری شب بو پرپر بانام علمیMatiola incana      است .

شب بو زرد این گل که دارای انواع پابلند وپا کوتاه است گل آذین خوشه واغلب تنک دارکه برخلاف شب بو ی پرپر معطر نیست ولی مقاوم به سرماست وبرای گلدهی ،دراواخر زمستان به فضای باز منتقل میشود .

شب بوی پرپر: گیاهی است باگل آذین خوشه ومتراکم که تعداد گلبرگها درهرگلچه به 40 تا 70 می رسد .دارای برگها ی کرکداراست وگل ها دررنگهای سفید،زرد ،صورتی ،قرمز ،بنفش ،ارغوانی و... دیده می شوند .منشاآن کشورمدیترانه است برخلاف شب بوی زرد،به سرما حساسیت زیادی دارد.


خاک غنی از مواد آلی بازهکش خوب ومحل آفتابی رامیپسندد .

باتوجه به پرپر بودن گلهای شب بو،اندام های ماده گیاه (تخمدان )به گلبرگ تبدیل شده اند ،به همین دلیل ازدیاد این گل از طریق بذر ،کمی با مشکل مواجه است .به طوریکه به منظور تولیدبذر ،شب بوهای پرپررابه صورت ردیفی درکنار شب بوی کم پر معطر کشت می کنند از شب بوی پرپر ،بعنوان والدنر وشب بوی کم پر بعنوان والد ماده استفاده می کنند ،بذرهای تولیدی حدود 80%تولید گلهای پرپر می نمایند.

بذرها دراواخر مرداد ماه درزمین اصلی کاشته می شوند ،باتوجه به حساسیت شب بو به سرما ،درپاییز نهال ها به گلدان انتقال داده شده ودراواخر بهمن واسفند ماه تولیدگل می کنند .درمناطقی که از نظر شرایط آب وهوایی مساعد باشد ،می توان نهالهارا،بمنظورتولید گل دربهار،دراواخر اسفند ماه به زمین اصلی منتقل کرد.