طراحی وایجادفضای سبز میدان جنب فرودگاه

طراحی وایجادفضای سبز میدان جنب فرودگاه
به گفته میرفخرالدینی مسوول فضای سبز منطقه 3 کارطراحی واحداث فضای سبز میدان جنب فرودگاه یزدبا 2500مترمربع مساحت ازتاریخ 25 /7/87 باانجام عملیات تسطیح واجرای سیستم آبرسانی  آغاز وکارطراحی وگلکاری وچمنکاری میدان به مرحله اجرا درآمده است.
وی درادامه افزود درمیدان مذکور،گونه های گیاهی ازقبیل رزهفت رنگ،ابری،فصلی(بنفشه )وچمن بعنوان زمینه مورد استفاده قرار گرفته است
وی همچنین تصریح کرد اجرای طرح مذکور حدود 70 میلیون ریال هزینه دربرداشته است .
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز