عملکرد هفت ماهه اول 90

عملکرد هفت ماهه اول 90

 

عملکرد يكساله 1391 سازمان پارکها وفضای سبز

 

ردیف

مورد

واحد

میزان

 

 

1

 

 

نهالکاری

درخت

 

هكتار

15

درختچه

2

واکاری

اصله

11746

3

کاشت چمن

مترمربع

16000

4

گلکاری

مترمربع

114110

5

قطع درخت خشک ،سرمازده وآفت زده

اصله

2152

6

هرس فرم

متر

429795

7

حذف علف هرز

مترمربع

2782450

8

خاکریزی

مترمکعب

9680

9

خاکبرداری

مترمکعب

3172

10

سرزنی چمن

مترمربع

4158870

11

هرس وخشکه بری

اصله

51282

12

تسطیح

مترمربع

216250

13

سمپاشی ومحلول پاشی

لیتر

1208

14

کوددهی

تن

420تن كوددامي و5/10 تن كودآلي

 

15

 

 

تولید وتکثیر

 

کاشت بذر

مترمربع

900

قلمه زنی

اصله

166000

گلدان

عدد

57650

16

 مرمت وتوسعه لوله گذاری آبیاری قطره ای

متر

96840

17

لوله گذاری جداسازی آب شبکه از آب خام

متر

25174

18

رسیدگی به تاسیسات

مورد

4250

19

رنگ آمیزی سنگ جداول واسباب بازیها

مترمربع

10450

20

نصب پایه چراغ وفنداسیون

عدد

189

21

کابل کشی

متر

3450

22

رفع عیب سیستم روشنایی

مورد

2427