عملیات سمپاشی درختان سطح شهر درحال انجام است

عملیات سمپاشی درختان سطح شهر درحال انجام استعملیات سمپاشی درختان سطح شهر درحال انجام است

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزبه منظور مبارزه با آفات نباتی و مبارزه با بیماری های گیاهی و نیز جلوگیری از طغیان آفات، عملیات سمپاشی درختان سطح شهر آغاز و در حال انجام می باشد.

منصوری زاده رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز گفت: با توجه به بازدید های میدانی مشاور گیاه پزشکی سازمان و نیز لزوم سمپاشی درختان در فصل بهار، هر ساله در این فصل سمپاشی درختان و درختچه ها با رعایت کامل اصول فنی و با استفاده از سموم استاندارد توسط اکیپ فضای سبز این سازمان در سطح شهر انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه رویکرد  سازمان  استفاده حداقلی از سموم شیمیایی  در فضای سبز می باشد  افزود : پیش از عملیات سمپاشی ، شستشوی درختان سطح شهر با آب وصابون گیاهی انجام  تا بدینوسیله درحد امکان آفات وبیماریها کنترل و درصورتیکه عملیات شستشو  موثر واقع نگردید با توصیه مشاور نسبت به سمپاشی درختان اقدام می شود.