فراخوان احداث رستوران درپارکها

فراخوان احداث رستوران درپارکها
آگهی فراخوان عمومی
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد احداث رستوران در پارکهای کوهستان وبزرگ شهر و همچنین تجهیز یا احداث شهر شادی و حفظ و توسعه فضای سبزشهری را با مشارکت  واگذار نماید لذا از سرمایه گذاران و متقاضیان دعوت میشود حداکثر 15روز پس از چاپ آگهی نسبت به ارائه طرح خود با توجه به موارد ذیل اقدام نمایند سازمان پس از بررسی پیشنهادات رسیده واجدین شرایط را جهت مراحل بعدی دعوت به همکاری مینماید
جهت اطلاعات بیشتر با تلفن های ذیل خانم مهندس آنتیک تماس بگیرید (داخلی 12)
1-      میزان سرمایه گذاری و نحوه مشارکت
2-      مدت قرارداد
3-      سایر موارد
 تلفن تماس :8257722- 8251500 - 0351
آدرس سایت : www.yazdparks.ir
تاریخ چاپ آگهی 27/4/89
سازمان پارکها و فضای سبز یزد