فراخوان ملی طراحی مبلمان شهری

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد با همکاری دانشگاه آزاداسلامی واحد یزدبه منظور ارتقای کیفی فضاهای شهر یزد با رویکرد خدمات رسانی و همچنین احقاق حقوق شهروندان ودرراستای تشویق وترغیب طراحان، هنرمندان ومتخصصان حوزه مبلمان شهری وبکارگیری ایده های نو،مسابقه ای تحت عنوان "طراحی مبلمان شهری" ویژه شهر جهانی یزد برگزار نماید.

لذابدینوسیله ازکلیه هنرمندان، طراحان، مشاورین ومتخصصین طراحی صنعتی، معماری وطراحی شهری توانمند دراین امردعوت میگردد طرحها وپیشنهادات خودرادراین زمینه به دبیرخانه فراخوان  ارسال نمایند.

دریافت فایل فراخوان