مزایده غرفه پارکهای سطح شهر1398

مزایده غرفه پارکهای سطح شهر1398


«آگهي مزایده عمومي تک مرحله ای »

اجاره غرفه های پارکهای سطح شهریزد

 1. مبلغ و نوع سپرده شركت در مزایده: مبلغ ضمانت شركت در مزایده به میزان موجود در لیست دعوتنامه  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2018805866 بانك تجارت  شعبه دهم فروردین و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور وبه نام این سازمان و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .
 2. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل  30 درصد مبلغ کل قرارداد مي باشد.

مهلت خريد و تحويل اسناد : زمان فروش اسناد از تاريخ 11/10/1397  می باشد. حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه (اداره حراست) واقعدر میدان آزادی طبقه اول ساختمان شهرداری یزد  تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 30/10/1397  مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10 صبح روز  دو شنبه مورخ 01/11/97 در محل سازمان  سیما منظر و فضای سبز شهری مفتوح مي شود.

 1. محل انجام كار: طبق لیست ارائه شده پیوست اسناد مزایده (غرفه های پارکهای سطح شهر)                                
 2.  محل دريافت اسناد: سایت yazdparks.ir
 3. قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 300.000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2018054666 نزد بانك تجارت شعبه خ دهم فروردین یزد بنام سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهرداری یزد

نکته: در صورت عدم واریز وجه جهت خرید اسناد به پیشنهادهای ارائه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد(فیش واریز وجه برای خرید اسناد مزایده می بایست داخل پاکت الف قرارداده شود).

 1. به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 2.  تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazdparks.ir   فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.
 • درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه ،سازمان نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 1. شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.
 2.  هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.
 3. سایر اطلاعات وجزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .

 

جهت دریافت اسناد مزایده کلیک نمایید

فرم پیشنهاد قیمت