مزایده غرفه پارکهای سظح شهر

مزایده غرفه پارکهای سظح شهر
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به واگذاری غرفه پارکهای سطح شهر به صورت اجاره ای در سال 93 به بخش خصوصی واگذار نمایند لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت میشود حداکثر 10 روز پس از چاپ آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به سازمان پارکها و فضای سبز یزد واقع در بلوار دانشجو جنب پارک شهر شادی مراجعه نمایند.
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد