معرفي مديرعامل

معرفي مديرعامل
بیوگرافی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    نام:محمد

     نام خانوادگی:صفدرپور

    متولد: 1351
 مدرك  تحصيلي:
    لیسانس کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات