مناقصه خرید سطل زباله ،نیمکت معابر شهری وپارکی

 مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 400.000.000 ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2018805866  بانك تجارت دهم فروردین يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال جاری ابلاغی ازسوی شهرداری یزد به  سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 22/4/98 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري یزد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه   مورخ  2/5/98 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت  10 صبح روزپنجشنبه  مورخ  3/5/98در دفتر رئیس سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهر يزد                                

محل دريافت اسناد: سایت  سازمان به آدرس  parks.yazd.ir می باشد.

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد750000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2018054666 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت  parks.yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهرداری یزد نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

این سازمان  در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک نمایید

مشخصات فنی سطل زباله فلزی

مشخصات فنی نیمکت فلزی بدون پشتی

دریافت فایل تصاویر نمونه سطل زباله ونیمکت