ميدان مسكن ساماندهي شد

ميدان مسكن ساماندهي شد
مهندس منصوري زاده مسوول فضاي سبز منطقه دو دراين رابطه گفت: عمليات ساماندهي فضاي سبز ميدان ومثلثيهاي مسكن از اواخر نيمه دوم آبان ماه وبا عمليات شامل هرس درختان موجود،حذف علفهاي هرز،هرس فرم ،گلكاري ،چمنكاري آغاز وتكميل گرديده است .
وي همچنين تصريح كرد به منظور بهبود وضعيت بصري ميدان مذكور آبنماي ميدان تجهيز وسيستم روشنايي آن نيز تكميل شده است .