نصب المان " دست ها" به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی

نصب المان " دست ها" به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی