نصب المان " دست ها" به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی