نصب مبلمان ویژه معلولین در پارک باغ ملی

نصب مبلمان ویژه معلولین در پارک باغ ملی