نصب و راه اندازی دستگاههای جدید در پارک شهر شادی

نصب و راه اندازی دستگاههای جدید در پارک شهر شادی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری، به منظورتوسعه و تنوع دستگاههای پارک شهر شادی و ایجاد هیجان بیشترو بهترخانواده ها ازاین مجموعه، دستگاههای جدیدازجمله دستگاه سالتو و اسکای فلایر در پارک مذکور نصب و راه اندازی گردید.

مزیدی مدیر شهربازی شادی دراین خصوص گفت: این دستگاهها بامشارکت بخش خصوصی وبا سرمایه گذاری بالغ بر 6 ملییارد و300 میلیون ریال خریداری نصب گردیده است. وی خاطر نشان کرداین دستگاهها کاملاً منطبق با استانداردهای جهانی ساخته شده واطمینان وهیجان خاصی را برای استفاده کنندگان فراهم می آورد .