هرس

هرس

هرس

عمل حذف قسمت هایی از اندام گیاهان براساس فرمول وهدف معینی است که بااین عمل دررشد ،قدرت رویشی ،زایشی درختان وآرایش آنها دخالت مینمایند که درنتیجه گیاه به نحو صحیح ودلخواه پرورش می یابد. هرس درختان نتایجی رابه شرح ذیل دربرخواهد داشت : 1-افزایش عمردرخت : باعمل هرس ویا به عبارت دیگر قطع صحیح ومنطقی شاخه هایی از گیاه عمل تعادلی بین جذب ودفع مواد برقرارمیگرددکه درنتیجه گیاه از لحاظ رشد رویشی وزایشی تعادل یافته وشادابی وجوانی درخت به درازا میکشد . 2-ایجاد فرم : باعمل هرس امکان جریان هوا به نحو بهتری دربین شاخه ها ورسیدن نور،سمپاشی ومبارزه باآفات بسهولت انجام گرفته وهمچنین میتوان باحذف شاخه های زائد فرم مناسب درخت راحفظ نمود . 3- جوان کردن درخت مسن : عملیات هرس درختان مسن باعث جوان شدن ورشد شاخه های جدید میگردد البته لازم بذ کر است هرس فوق طی مراحل خاص وکارشناسی دقیق برروی درختان مسن صورت می گیرد. 4- مقاومت دربرابر امراض وآفات : عمل هرس باعث حذف شاخه های آلوده وآفت زده شده وهمچنین باعث ایجاد مقاومت بیشتر گیاه درمقابل این آفات وبیماریها میگردد.