هرس رفیوژمیانی بلوارنواب صفوی

هرس رفیوژمیانی بلوارنواب صفوی
به گفته مهندس کاشفی مسوول فضای سبز منطقه یک تعداد 900 اصله از درختان نارون رفیوژمیانی بلوار نواب صفوی وهمچنین هرس وساماندهی تعدادی از بلوارهای منطقه یک از قبیل سید گلسرخ ،سیدالشهدا،خیابان شهید مدنی توسط سازمان انجام گرفت %
روابط عمومی سازمان پارکها وفضا ی سبز