چمنکاری و گلکاری

چمنکاری و گلکاری

چمنکاری و گلکاری

به منظور بالا بردن سرانه فضای سبز وایجاد محیطی باطراوت وشاداب درشهراین سازمان نسبت به کاشت گل وچمن چمن درمکانهایی که امکان دسترسی به آب مناسب باشد اقدام می نماید . بمنظور توسعه ودرراستای انجام مقدمات کار جهت توسعه فضای سبز، سازمان پارکها باانجام یکسری عملیات، نسبت به آماده سازی محل جهت نهالکاری ،گلکاری وچمنکاری درسطح شهراقدام می نماید . 1- خاکبرداری ونخاله برداری 2- خاکریزی، محل  3- تسطیح  4-حذف علفهای هرز