کاشت 5000 مترمربع چمن درپارک کوهستان

کاشت 5000 مترمربع چمن درپارک کوهستان
آقای مهندس دهقان نیری مدیرپارکوهستان تصریح کرد جهت اجرای این طرح به میزان 100مترمکعب خاکریزی و5000 مترتسطیح صورت گرفته است .ودرمجموع 150میلیون ریال هزینه دربرداشته است .
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز