یاس زرد (oleacea) forsythia intermedia

یاس زرد (oleacea) forsythia intermedia
درختچه ای است خزان کننده باارتفاع 3-2 مترکه به صورت راست بیاپهن گسترده می شود دارای گل زرد طلایی بسیار زیبا که اوایل بهار ظاهر میشود،مناسب برای پارکها وخیابانهاست .
نیاز ها : خاک معمولی آهکی بازهکشی مناسب ،بانیاز آبی متوسط مکان آفتابی یانیمه سایه ،آب وهوای معتدل

ازدیاد : بوسیله بذر ،قلمه وخوابانیدن شاخه