آغاز فرآیند تهیه شناسنامه باغ‌های سطح شهر

 اجرای ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد منصوری زاده رئیس سازمان از آغاز طرح تهیه شناسنامه باغ‌های سطح شهر در راستای اجرای ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خبر داد.

 وی گفت: هدف از اجرای  این طرح را شناسائی باغ های سطح شهر به منظور جلوگیری از تخریب آن ذکر نمود و افزود :طی این فرایند پس از شناسایی باغ‌ها با استفاده تصاویر هوایی، کد نوسازی استخراج شده و پلاک کوبی صورت میگیرد و سپس موارد به پیمانکار تهیه شناسنامه باغها تحویل و عملیات آمار برداری طبق فرم تهیه شده با حکم قضایی  انجام و پس از بررسی فرم های تکمیلی توسط واحدهای مربوطه، موارد جهت اقدامات بعدی به سازمان فاوا ارسال می گردد.

لازم به ذکر است تا کنون در سطح شهر بیش از ۴۰۰ باغ شناسایی و پلاک کوبی شده و تهیه شناسنامه آن ها نیز در دستور کار سازمان قرار دارد .