اجرای شبکه برق جهت مخازن آب فضای سبز شهری

جهت آبیاری فضای سبز شهری

به گزارش رابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد یغمائی معاون سیما و منظر شهری سازمان از خرید و نصب شبکه برق در راستای برق رسانی به مخازن آب جهت آبیاری فضای سبز شهری خبر داد.

وی گفت اجرای طرح مذکور با هزینه ای بالغ بر دوازده میلیاردو هفتصد میلیون ریال و خرید ترانس، شبکه ، تابلو برق و ..... ، در محل های سه راه نعیم آباد، میدان سیدعباس پاکنژاد ، بوستان اصلانی و خیابان ایمان انجام گردیده است .